QĐ số 230/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 07/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Thời gian đăng : 25-09-2023 09:10:12 | Lượt xem: 14
QĐ số 230/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 07/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Quyết định số 86/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/3/2023 ban hành quy chế  kiểm tra hết môn, kiểm tra kết thúc khoá học và công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng B và C
Thời gian đăng : 25-09-2023 08:14:55 | Lượt xem: 14
Quyết định số 86/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/3/2023 của Giám đốc Trung tâm đào tạo và Sát hạch lái xe ban hành quy chế kiểm tra hết môn, kiểm tra kết thúc khoá học và công nhận tốt nghiệp  đối với đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng B và C.
Quyết định số 02/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Thời gian đăng : 02-06-2023 03:33:42 | Lượt xem: 39
Quyết định số 02/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Quyết định số 426a/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 06/9/2022 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Thời gian đăng : 02-06-2023 03:53:36 | Lượt xem: 23
Quyết định số 426a/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 06/9/2022 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Quyết định số 308/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/9/2021 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Thời gian đăng : 02-06-2023 03:46:29 | Lượt xem: 17
Quyết định số 308/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/9/2021 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB