Hình ảnh

 

Hình ảnh 1: Các xe ô tô tập lái

Hình ảnh 2 : Giảng viên và xe tập lái 

Hình ảnh 3 : Giảng viên và xe tập lái 

Hình ảnh 4: Giảng viên và xe tập lái 

Hình ảnh 5: Tập thể cản bộ giảng viên của Trung tâm

Hình ảnh 6: Tập thể cản bộ giảng viên nam của Trung tâm

Hình ảnh 7: Tập thể cản bộ giảng viên nữ của Trung tâm

Hình ảnh 8: Tập thể cản bộ giảng viên nữ của Trung tâm

Hình ảnh 9 : Tập thể cản bộ giảng viên của Trung tâm

Hình ảnh 10: Xa đồ tập xe của Trung tâm